آثار هنرجویان آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی

رنگ روغن-آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
هنرجو: صاحبه سلهشور
سبک: مدرن
مدیا: رنگ روغن بر روی بوم
کلاس: اوریجنال
هنرجوی آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
رنگ روغن-آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
هنرجو: نیلوفر عابدی
سبک: رئال
مدیا: رنگ روغن بر روی بوم
کلاس: اوریجنال
هنرجوی آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
هانیه اراده چی، رنگ روغن، نقاشی، آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
هنرجو: هانیه عراده چی
سبک: هایپر
مدیا: رنگ روغن بر روی بوم
کلاس: اوریجنال
هنرجوی آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
رنگ روغن-آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
هنرجو: مهرنوش شیر ال محمد
سبک: مدرن
مدیا: رنگ روغن بر روی بوم
کلاس: اوریجنال
هنرجوی آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
سارا ساتکین، نقاشی رنگ روغن، رنگ روغن، آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
هنرجو: سارا ساتکین
سبک: مدرن
مدیا: رنگ روغن بر روی بوم
کلاس: اوریجنال
هنرجوی آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
رنگ روغن-آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
هنرجو: مهر نوش شیر آل محمد
سبک: رئال
مدیا: رنگ روعن بر روی بوم
کلاس: اوریجنال
هنرجوی آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
رنگ روغن-آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
هنرجو: فاطمه حسینی
سبک: مدرن
مدیا: رنگ روغن بر روی بوم
کلاس: اوریجنال
هنرجوی آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
رنگ روغن-آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
هنرجو: نگین فلاح
سبک: مدرن
مدیا: رنگ روغن بر روی بوم
کلاس: اوریجنال
هنرجوی آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
رنگ روغن-آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
هنرجو: مهتاب بهادری
سبک: مدرن
مدیا: رنگ روعن بر روی بوم
کلاس: اوریجنال
هنرجوی آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
رنگ روغن-آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
هنرجو: دکتر سمیرا روشن
سبک: هایپر
مدیا: رنگ روعن بر روی بوم
کلاس: اوریجنال
هنرجوی آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
رنگ روغن-آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
هنرجو: دکتر سمیرا روشن
سبک: هایپر رئال
مدیا: رنگ روعن بر روی بوم
کلاس: اوریجنال
هنرجوی آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
رنگ روغن-آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
هنرجو: دکتر سمیرا روشن
سبک: مدرن
مدیا: رنگ روعن بر روی بوم
کلاس: اوریجنال
هنرجوی آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
رنگ روغن-آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
هنرجو: مریم مودت
سبک: هایپر رئال
مدیا: رنگ روعن بر روی بوم
کلاس: اوریجنال
هنرجوی آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
رنگ روغن-آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
هنرجو: سحرآریافر
سبک: رئال
مدیا: رنگ روعن بر روی بوم
کلاس: اوریجنال
هنرجوی آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
رنگ روغن-آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
هنرجو: بهنیکا احمدی
سبک: رئال
مدیا: رنگ روعن بر روی بوم
کلاس: اوریجنال
هنرجوی آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
شهره برات زاده- رنگ روغن-آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
هنرجو: شهره برات زاده
سبک: رئال
مدیا: رنگ روعن بر روی بوم
کلاس: اوریجنال
هنرجوی آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
مهتاب صابرمقدم-رنگ روغن-آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
هنرجو: مهتاب صابرمقدم
سبک: مدرن
مدیا: رنگ روعن بر روی بوم
کلاس: اوریجنال
هنرجوی آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
فرشته شعبانی- رنگ روغن-آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
هنرجو: فرشته شعبانی
سبک: مدرن
مدیا: رنگ روغن بر روی بوم
کلاس: اوریجنال
هنرجوی آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
سولماز اقاجانی- رنگ روغن
هنرجو: سولماز اقاجانی
سبک: سورئال
مدیا: رنگ روغن بر روی بوم
کلاس: اوریجنال
هنرجوی آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
زهرا احمدی- رنگ روغن--آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
هنرجو: زهرا احمدی
سبک: مدرن
مدیا: رنگ روغن بر روی بوم
کلاس: اوریجنال
هنرجوی آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
سحر آریانفر- رنگ روغن
هنرجو: سحر اریافر
سبک: رئال
مدیا: رنگ روغن بر روی بوم
کلاس: اوریجنال
هنرجوی آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
سخر آریانفر- رنگ روغن-آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
هنرجو: سخر آریافر
سبک: سورئال
مدیا: رنگ روغن بر روی بوم
کلاس: اوریجنال
هنرجوی آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
رنگ روغن-آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
هنرجو: نگین یزدانی
سبک: رئال
مدیا: رنگ روغن بر روی بوم
کلاس: اوریجنال
هنرجوی آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
سخر آریانفر- رنگ روغن-آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
هنرجو: سحر آریافر
سبک: رئال
مدیا: رنگ روغن بر روی بوم
کلاس: اوریجنال
هنرجوی آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
رنگ روغن-آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
نمایشگاه آثار هنرجویان آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
حسنیه شیخ- زنگ روغن-آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
هنرجو: حسنیه شیخ
سبک: مدرن
مدیا: رنگ روغن بر روی بوم
کلاس: اوریجنال
هنرجوی آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
عباسپور-رئال-آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
هنرجو: عباسپور
سبک: رئال
مدیا: رنگ روغن بر روی بوم
کلاس: اوریجنال
هنرجوی آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
سحر توکلی-آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی- نقاشی مدرن
هنرجو: سحر توکلی
سبک: مدرن
مدیا: رنگ روغن بر روی بوم
کلاس: اوریجنال
هنرجوی آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
- هنرچو- آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
هنرجو: نیلوفر عابدی
سبک: مدرن
مدیا: رنگ روغن بر روی بوم
کلاس: اوریجنال
هنرجوی آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
نگین توکلی- هنرچو- آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
هنرجو: نگین توکلی
سبک: مدرن
مدیا: رنگ روغن بر روی بوم
کلاس: اوریجنال
هنرجوی آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
رنگ روغن-آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
هنرجو: شهره براتزاده
سبک: رئال
مدیا: رنگ روغن بر روی بوم
کلاس: اوریجنال
هنرجوی آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
مینا یاراحمدی- رنگ روغن-آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
هنرجو: مینا یاراحمدی
سبک: مدرن
مدیا: رنگ روعن بر روی بوم
کلاس: اوریجنال
هنرجوی آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
- هنرچو- آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
هنرجو: هانیه عراده چی
سبک: رئال
مدیا: رنگ روغن بر روی بوم
کلاس: اوریجنال
هنرجوی آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
- هنرچو- آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
هنرجو: هانیه عراده چی
سبک: رئال
مدیا: رنگ روغن بر روی بوم
کلاس: اوریجنال
هنرجوی آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
- هنرچو- آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
هنرجو: زهرا صالحی
سبک: رئال
مدیا: رنگ روغن بر روی بوم
کلاس: اوریجنال
هنرجوی آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
- هنرچو- آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
هنرجو: زهرا صالحی
سبک: رئال
مدیا: رنگ روغن بر روی بوم
کلاس: اوریجنال
هنرجوی آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
نمایشگاه نقاشی- هنرچو- آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
نمایشگاه آثار هنرجویان
آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
مخمد صدرا
هنرجو: محمد صدرا
سبک:
مدیا: آبرنگ
کلاس: اوریجنال
هنرجوی آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
- هنرچو- آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
هنرجو: مریم سلطانی
سبک: مدرن
مدیا: رنگ روغن بر روی بوم
کلاس: اوریجنال
هنرجوی آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی