مهناز یوسف زاده

26 ساله از هنرمندان مشهد

عضویت:

عضو انجمن هنرهای تجسمی خراسان رضوی، با سمت مشاور

گواهینامه ها:

گواهینامه روش تدریس کودکان

دوره های تخصصی:

  • مبانی رنگ شناسی
  • دوره های تئوری و عملی رنگ شناسی
  • تاریخ هنر 
  •   دوره عملی کار با مواد و ورق طلا

نمایشگاه ها:

  • نمایشگاه جمعی ، نگارخانه سروش، مشهد سال 1397
  • نمایشگاه جمعی ، نگارخانه سروش، مشهد سال 1398
  • نمایشگاه انفرادی ، نگارخانه ماهور، چناران، شهرویور 1398
Mahnaz_Yusofzadeh_NaimiSani.com 6
مهناز یوسف زاده، آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
مهناز یوسف زاده، آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
مهناز یوسف زاده، آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
مهناز یوسف زاده، آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی

نمونه آثار

مهناز یوسف زاده، اموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی، رنگ روغن، هنرمند
مهناز یوسف زاده، اموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی، رنگ روغن، هنرمند
مهناز یوسف زاده، اموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی، رنگ روغن، هنرمند
مهناز یوسف زاده، اموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی، رنگ روغن، هنرمند
مهناز یوسف زاده، اموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی، رنگ روغن، هنرمند
مهناز یوسف زاده، اموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی، رنگ روغن، هنرمند
مهناز یوسف زاده، اموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی، رنگ روغن، هنرمند
مهناز یوسف زاده، اموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی، رنگ روغن، هنرمند
مهناز یوسف زاده، اموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی، رنگ روغن، هنرمند
مهناز یوسف زاده، اموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی، رنگ روغن، هنرمند
مهناز یوسف زاده، اموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی، رنگ روغن، هنرمند
مهناز یوسف زاده، اموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی، رنگ روغن، هنرمند