مریم مودت پور

از هنرمندان مشهد

عضویت:

عضو انجمن هنرهای تجسمی خراسان رضوی

سمت مشاور

دوره های تخصصی:

  • مبانی رنگ شناسی
  • دوره های تئوری و عملی رنگ شناسی
  • دوره نقاشی زنوه

نمایشگاه ها:

  • نمایشگاه جمعی ، نگارخانه سروش، مشهد، سال 1398
  • مکایشگاه جمعی، نگارخانه ایرانا، مشهد، سال 1398
  • نمایشگاه انفرادی ، نگارخانه ماهور، چناران، شهریور، 1398
مریم مودت پور، آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی

نمونه آثار

مریم مودت پور، آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
مریم مودت پور، آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
مریم مودت پور، آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
مریم مودت پور، آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
مریم مودت پور، آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
مریم مودت پور، آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
مریم مودت پور، آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
مریم مودت پور، آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
مریم مودت پور، آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی