سید سلمان زیدی

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

♦ عضویت

 • موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر
 •  انجمن هنرهای تجسمی خراسان رضوی، سمت مشاور
 • صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان

♦ نمایشگاه انفرادی

 • نمایشگاه انفرادی در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن، 1390
 • نمایشگاه انفرادی در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن، 1391
سید سلمان زیدی، نقاش، هنرمند، آموزش نقاشی، نقاشی دیواری

♦ نمایشگاه جمعی

 • پنجمین جشنواره هنرهای تجسمی مشهد، 1387
 • نمایشگاه مشترک فروش منتخب اثار نقاشی ، مشهد، نگارخانه سروش، 1388
 • نمایشگاه منتخب هنرجویان آموزشگاه هنرهای تجمسی نعیمی ثانی، نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن 1390
 • نمایشگاه منتخب هنرجویان آموزشگاه هنرهای تجمسی نعیمی ثانی، مشهد، نگارخانه مجتمع فرهنگی امام رضا(ع)، 1390
 • نمایشگاه منتخب هنرجویان آموزشگاه هنرهای تجمسی نعیمی ثانی، نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن 1391
 • نمایشگاه گروهی هنرمندان آموزشگاه هنرهای تجسمی نعیمی ثانی ، مشهد، نگارخانه فرشته، 1396
 • نمایشگاه منتخب هنرجویان آموزشگاه هنرهای تجمسی نعیمی ثانی، مشهد، نگارخانه سروش، 1397
 • نمایشگاه نقاشان نوگرای خراسان رضوی، تهران، فرهنگستان صبا
 • نهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان مشهد
 • نهمین نمایشگاه بین المللی قران و عترت مشهد مقدس، نمایشگاه بین الملل مشهد

♦ نمایشگاه خارج از کشور

 • نمایشگاه مشترک ، Sadya Qureishi Art Gallery ، لاهور، پاکستان ، 2001
 • نمایشگاه جمعی سرود دوستی ، ایروان، ارمنستان 1390

نمونه آثار