زنبور عسل

زنبور عسل
رنبور عسل،آنا ماری روبرتسون موسز، آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی

رنبور عسل،آنا ماری روبرتسون موسز

عنوان اصلی:  رنبور عسل The Quilting Bee

نقاش: آنا ماری روبرتسون موسز

تاریخ: 1940-1950 میلادی
سبک:  Naïve Art (Primitivism)
ژانر: نقاشی منظره

 

موسز اساسا نقاش مناظر و چشم انداز بود، اما تعدادی سفارش تم های محیط داخلی نیز داشت. او خودش این را می دانست با این وجود بعضی از دوستانش او را تشویق می کردند که آثار محیط داخلی خود را به نمایش در آورد. و این موضوع، به مذاقش خوش نمی آمد.

موسز میگفت: "سعی میکردم کارهای محیط داخلی را انجام دهم، اما آنها را دوست نداشتم. برای همین آنها را پاک کردم"، وی در یک مراسمی نیز اشاره کرد: "به نظر نمی رسد که این در خط من باشد. من دوست دارم چیزی را نقاشی کنم که مرا به سمت ناشناخته هدایت می کند، چیزی که می خواهم فراتر از آن را ببینم. شاید... شاید دوباره امتحان کنم.

علارغم مشکلی که موسز با این موضوع داشت، ولی وی جندین نقاشی محیط داخلی کشید. که به صحنه داخلی با عناصر رئالیسم میپرداخت. تمامی آثار محیط داخلی موسز با عمد بر شکل و الگوی انتزائی (آبستره) استوار است. این ویژگی در بیشترین حد در تابلوی زنبور عسل به کار رفته است. که در آن رنگ ها و اشکال لحاف بزرگ و چیدمان میز در برابر رنگ روشن لباس های افرادی که در صحنه ازدهام کرده اند، قرار دارد. با این حال، موسز نمیتواند در مقابل کشیدن منظره های بی نظیر پشت پنجره های باریک مقاومت کند...!!

 

موسز اساسا نقاش مناظر و چشم انداز بود، اما تعدادی سفارش تم های محیط داخلی نیز داشت. او خودش این را می دانست با این وجود بعضی از دوستانش او را تشویق می کردند که آثار محیط داخلی خود را به نمایش در آورد. و این موضوع، به مذاقش خوش نمی آمد.

دیدگاهتان را بنویسید